REGULAMIN

 • YOURROOTSINPOLAND.COM – strona internetowa umożliwiająca kontakt w celu przeprowadzenia poszukiwań i objazdów genealogicznych oraz potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
 • YOURROOTSINPOLAND.COM jest własnością Your Roots in Poland sp. z o.o., której udziałowcami są: Kinga Urbańska i Karolina Szlęzak. Określana również jako Strona bądź Świadczący Usługi.
 • REGULAMIN – dotyczy wszytkich usług.
 • KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna bądź organizacja nie będąca osobą prawną, ale zdolną do uzyskania praw (jak stowarzyszenia, fundacje, itp.), które zapoznały się z regulaminem i go zaakceptowały.
 • USŁUGI – zakres usług wyselekcjonowanych i zatwierdzonych po konsultacji z Klientem, za które pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja są niezbędnymi warunkami do nawiązania współpracy.
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie lub aktualizacji.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie YOURROOTSINPOLAND.COM. Każdy Klient, który znajdzie się w bazie YOURROOTSINPOLAND.COM zostanie wcześniej poinformowany o wszelkich zmianach drogą mailową na podany adres e-mail.
Klient zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem po każdej zmianie.
Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z serwisu YOURROOTSINPOLAND.COM za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

OFERTA

Każdą usługę traktujemy indywidualnie.
Zakres naszych działań obejmuje:
a) poszukiwanie przodków,
b) poszukiwanie żyjących krewnych,
c) przeprowadzanie spotkań bliskich,
d) tworzenie drzew genealogicznych, rodzinnych baz danych, wyszukiwanie określonych informacji,
e) tłumaczenie dokumentów,
f) tłumaczenie zapisów historycznych, dokumentów prawnych i korespondencji,
g) usługę potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
Usługi świadczone są na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
Produkt Końcowy procesu badawczego zostanie przedstawiony w formie wybranej przez Klienta: informacji, bazy danych w programie, w formie graficznej lub tekstowej.
Produktem końcowym potwierdzenia obywatelstwa polskiego jest:
– pozytywna decyzja Urzędu Wojewódzkiego, polskie akty urodzenia/małżeństwa, formularze PESEL i paszportowy, wymienne na polski paszport w polskim konsulacie generalnym/ambasadzie bądź
– decyzja negatywna, jeśli wniosek zostanie odrzucony przez władze.
Dokumentację dostarcza kurier pod wskazany przez klienta adres.

USŁUGA POTWIERDZENIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 1. Zapłata za poszukiwania dla celów potwierdzenia obywatelstwa nie zobowiązuje klienta do zamówienia usługi potwierdzenia obywatelstwa.
 2. Nieopłacanie drugiej połowy opłaty za potwierdzenie obywatelstwa jest podstawą do wstrzymania wysyłki dokumentów, zarówno wysłanych przez klienta (zwrot), jak i odebranych od władz do czasu uiszczenia ostatniej wpłaty.
 3. Potwierdzenie obywatelstwa polskiego obejmuje: uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa, sporządzenie formularzy PESEL i paszportowego, rejestrację stanu cywilnego w Polsce, tłumaczenia przysięgłe na język polski oraz opłatę kurierską.
 4. Test kwalifikacyjny jest bezpłatny, realizowany w ciągu jednego tygodnia roboczego.
 5. Warunkiem przeprowadzenia procedury jest dostarczenie na nasz adres pełnomocnictwa, umożliwiającego naszym pracownikom występowanie w imieniu klienta przed polskim rządem.
 6. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów niepolskich wymaganych do procedury. Nasi pracownicy doradzą, jak je zdobyć. Niedopełnienie tego warunku skutkuje zawieszeniem sprawy bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 7. Klient zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów polskich dokumentów lub ich poświadczonych kopii, jeśli są one dostępne.
 8. Rejestracja stanu cywilnego jest warunkiem uzyskania polskiego paszportu. W przypadku rozwodów często występuje konieczność zarejestrowania rozwodu w sądzie rodzinnym w Warszawie. Oferujemy osobną usługę uznania wyroku rozwodowego w Polsce.
 9. Porady prawne wykraczające poza zakres obywatelstwa (tj. prawa podatkowe, majątkowe, spadkowe itp.) nie są wiążące, a Your Roots in Poland sp. z o.o. nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 10. Polskie władze mogą przedłużyć rozpoznanie sprawy, poprosić o dodatkowe dokumenty, zawiesić sprawę – te wszystkie czynniki są poza kontrolą Your Roots in Poland sp. z o.o.
 11. Ostateczny wynik nigdy nie jest pewny, a proces może się znacznie wydłużyć. Do czasu zakończenia procesu zdecydowanie odradzamy podejmowanie jakichkolwiek decyzji prawnych, osobistych lub finansowych, które byłyby uzależnione od uzyskania potwierdzenia obywatelstwa.
 12. Zdecydowanie zalecamy przesyłanie wszelkich dokumentów firmami kurierskimi, aby uniknąć utraty cennych dokumentów w wyniku błędów pocztowych i opóźnień. W wielu przypadkach utrata oryginałów oznaczałaby niemożność dokończenia procesu.
 13. Wszystkie dokumenty są zwracane po zakończeniu postępowania, z wyjątkiem akt stanu cywilnego wnioskodawców, które są zatrzymane przez polski Urząd Stanu Cywilnego. Dokumenty są zwracane kurierem.

ZAMÓWIENIA I TERMINY

Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub ankietę dostępną na Stronie,
b) wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail dostępny na Stronie,
c) dzwoniąc pod numer telefonu dostępny na Stronie,
d) poprzez bezpośrednie spotkanie z nami w aglomeracji krakowskiej.
Warunkiem realizacji zlecenia jest spełnienie następujących warunków: ukończenie przedwstępnej analizy możliwości realizacji zlecenia na podstawie uzyskanych od Klienta informacji oraz akceptacja przez Klienta wyceny.
Po przedstawieniu Klientowi indywidualnego planu badawczego, możliwości i szans na sukces, a także kosztów, czekamy na akceptację Klienta.
Po przyjęciu zlecenia utrzymujemy kontakt z Klientem, udzielając informacji o wynikach każdego etapu sprawy.
Termin realizacji każdego zamówienia jest kwestią indywidualną, uzależnioną od rozproszenia zasobów archiwalnych i możliwości dostępu do archiwów historycznych, kościołów, bibliotek i muzeów, a także dokumentów urzędowych i odpowiedzi od władz samorządowych i państwowych. Może się on znacznie wydłużyć w przypadku oczekiwania na żądane dokumenty lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

PŁATNOŚCI

Opłaty za usługi podane są na stronie YOURROOTSINPOLAND.COM w zakładce „Oferta” i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
Cennik może ulec zmianie. Koszty każdego projektu są na bieżąco konsultowane z Klientem i przekazywane do jego akceptacji.
Ceny przedstawione w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Po przyjęciu zamówienia Klient zapłaci 50% wartości usługi (wartość oczekiwana, która może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany) z tytułu opłat, przejazdów, kosztów dostępu do archiwów itp. Pozostała część płatności musi zostać uiszczona po wykonaniu usługi.
Akceptowane formy płatności: przelew bankowy, PAY-PAL, Western Union.
Your Roots in Poland sp. z o.o. ma prawo wstrzymać świadczenie poszczególnych usług do czasu uiszczenia opłaty, co nie może być podstawą do złożenia reklamacji.
Brak wyników wyszukiwania dokumentów oraz negatywna decyzja Urzędu Wojewódzkiego, które wynikają z czynników niezależnych od Your Roots in Poland sp. z o.o. nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy.

REKLAMACJE

Your Roots in Poland sp. z o.o. gwarantuje dołożenie wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy Klientem a Usługodawcą przebiegała prawidłowo i dla obopólnych korzyści.
Reklamacja zostanie uznana, jeżeli zostanie złożona w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od daty wysłania do Klienta Produktu Końcowego:
a) przy wysyłaniu pocztą – datę oznacza stempel pocztowy,
b) przy dostawie firmą kurierską – datę oznacza przyjęcie do realizacji wysyłki przez tę firmę,
c) w przypadku wysyłania e-mailem – datę oznacza otrzymanie wiadomości email.
d) w przypadku dostarczania Produktu Końcowego na bezpośrednim spotkaniu – terminem jest data spotkania potwierdzona pisemnie.
Your Roots in Poland sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia problemu lub niezgodności danych. Gdy weryfikacja rozbieżności wymaga ponownego sprawdzenia zasobów archiwalnych termin może ulec wydłużeniu.
Your Roots in Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z działań osób lub instytucji, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (administracja państwowa, archiwa itp.).
Reklamacje można również zgłaszać za pośrednictwem europejskiej platformy
http://ec.europa.eu/consumers/odr 
Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie rozstrzygnięcia skargi, zostanie ona rozpatrzona przez sąd miejscowy.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Niezbędne jest potwierdzenie tego faktu e-mailem lub pisemnie.
W przypadku rozwiązania umowy Your Roots in Poland sp. z o.o. jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dokumentacji i informacji dostarczonych w celu realizacji zamówienia.
Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu każdego etapu realizacji zamówienia przy braku chęci kontynuacji usługi przez Klienta, co oznacza brak zgody na dalsze działania.
W przypadku rozwiązania umowy wszelkie wniesione wpłaty nie podlegają zwrotowi.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności opublikowaną tutaj https://yourrootsinpoland.com/pl/polityka-prywatnosci/

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie YOURROOTSINPOLAND (w tym zdjęć i opisów świadczonych usług) bez pisemnej zgody Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelka korespondencja, oświadczenia i informacje będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. Tylko Produkt Końcowy Badań i Produkt Końcowy Potwierdzenia Obywatelstwa Polskiego może być przesłany pocztą, dostarczoną przez firmę kurierską lub podczas spotkania twarzą w twarz.
Wszelkie spostrzeżenia, uwagi lub pytania należy kierować do nas poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu dostępny na Stronie.