Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Czym jest RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, OROD lub RODO – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. W języku angielskim używany jest skrót GDPR.
RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku. RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Obejmuje to m.in. ochronę Twoich danych. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wręcz przeciwnie – te dane są nam potrzebne, abyśmy mogli podpisać z Tobą umowę lub przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe.
Od czasu Brexitu Wielka Brytania ma oddzielne biuro i zasady RODO (UK GDPR). Możesz o nich przeczytać tutaj: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

Czym są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę i osobę prowadzącą działalność gospodarczą – imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, numer dowodu osobistego, dane o lokalizacji, wizerunek, dane finansowe, dane niefinansowe. Informujemy, że przechowywane informacje dotyczą również Twoich przodków oraz ich danych osobowych, w tym ich wyznania. Informacje te są potrzebne w sprawach genealogicznych i obywatelskich.
W związku z powyższym przesyłamy Ci informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także o przysługujących Ci prawach.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W YOUR ROOTS IN POLAND SP. Z O. O.

Administratorem danych osobowych jest:
Your Roots in Poland sp. z o. o.,
ul. Piwna 24/55, 30-527 Kraków,
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000903926,
REGON: 365735569, NIP: 6793135978.
Wysokość kapitału zakładowego: 10.000,00 zł

Twoje dane osobowe otrzymujemy z następujących źródeł:
– formularze kontaktowe i ankiety, wysłane za pośrednictwem naszej strony internetowej,
– komunikacja mailowa z właścicielami i pracownikami Your Roots in Poland sp. z o.o.
– dostarczone osobiście podczas spotkania z właścicielami i pracownikami Your Roots in Poland sp. z o.o.
– bieżące kontakty biznesowe,
– spotkania biznesowe.
Utworzona baza klientów i kontrahentów może zawierać dane, które w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie swobodnego przepływu danych są danymi osobowymi.
Przechowywanie danych osobowych i tworzenie ww. baz danych wymaga udostępniania tych danych firmom i aplikacjom zewnętrznym, takim jak:

  • Trello, własność Atlassian Corporation Plc, 1098 Harrison Street, San Francisco, California, USA – do zarządzania projektami
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – do obsługi email
  • Google Cloud Poland spółka z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Poland – do przechowywania danych w chmurze
  • Notion Capital Limited, 91 Wimpole Street, London W1G 0EF, UK – do zarządzania projektami
  • Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, USA – do przechowywania danych
  • Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 6, Hatch Street Upper, Dublin 2, VAT ID: IE 9852817J
  • Microsoft Corporation, 920 Fourth Avenue, Suite 2900, Seattle, Washington 95104, USA – do przechowywania danych w chmurze oraz w produktach MS Office
  • PayPal, Inc., P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145-0950, USA – do zarządzania płatnościami
  • WeTransfer B.V., Willem Fenengastraat 19, 1096 BL Amsterdam, the Netherlands – do wgrywania i pobierania plików
  • Symfonia Sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132, tel. (22) 455 56 00, faks (22) 455 57 00, KRS: 0000228956, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przetwarzanie Twoich danych przez Your Roots in Poland sp. z o.o. z. o. o teraz i w przyszłości wynika z prawnie uzasadnionego interesu:
– w bieżącej działalności sprzedaży produktów i usług,
– bieżącej komunikacji dotyczącej realizacji usługi,
– obsługi transakcji kupna/sprzedaży,
– prowadzenia działań promocyjnych,
– składania reklamacji,
– innych niezbędnych czynności, takie jak rozliczenia księgowe i podatkowe.

Your Roots in Poland sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/My ( dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży.

Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane w celach sprzedażowych, projektowych, ofertowych i marketingowych.
Przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zgody na przetwarzanie danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody znajduje się poniżej i jego wyrażenie nie jest wymagane, ale jest niezbędne do wykonania takich czynności jak:
a) wysyłanie kartek świątecznych,
b) informowania o organizowanych przez Administratora spotkaniach wigilijnych, spotkaniach i innych imprezach okolicznościowych,
c) informowanie o zmianach, pozycjach wydawniczych, publikacjach,
d) informacje o szkoleniach, różnego rodzaju imprezach kulturalnych i sportowych, imprezach towarzyskich, samorządowych, wieczornych i wydawniczych, śniadaniach, obiadach czy kolacjach biznesowych itp.,
e) proponowanie udziału w różnego rodzaju grupach i klubach.
Jednocześnie informujemy, że w żaden sposób nie nadużywamy komunikacji marketingowej z Tobą. Przekazywane przez nas informacje są dość sporadyczne i skupiają się głównie na zwyczajowych wydarzeniach.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (i czynności zmierzających do zawarcia umowy) z Your Roots in Poland sp. z o.o. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych jest również dobrowolne, jeżeli wyrazisz zgodę Your Roots in Poland sp. z o.o. na przesyłanie treści marketingowych.

Administrator będzie przetwarzał dane podane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do wycofania zgody na ich przetwarzanie i zależy od celu, w jakim zostały zebrane i przetwarzane, przepisów prawa oraz przyjętych przez Administratora zasad, zgodnie z tymi przepisami.

Your Roots in Poland sp. z o.o. z. o. o przekaże Pani/Pana dane osobowe tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa do władz wojewódzkich i centralnych RP i UE, a także gdy wymaga tego zlecona usługa, w tym w szczególności usługi sekretarskie, księgowe, informatyczne, pocztowe i kurierskie oraz wszystkim innym pracownikom i współpracownikom Administratora, przy czym przekazanie tych danych nastąpi w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych.

W związku z tym, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane osobowe dotyczą, może odbywać się w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemów poczty elektronicznej, portali społecznościowych, komunikatorów internetowych, wszelkich aplikacji mobilnych i komputerowych, w tym aplikacji do nadawania głosu lub wideo połączenia za pośrednictwem sieci Internet itp., a Administrator nie ma wiedzy o serwerach tych serwerów, w konsekwencji Administrator informuje, że zamierza przekazać te dane osobowe do państwa trzeciego w sytuacji, w której znajduje się serwer tych dostawców poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator informuje również, że takie przekazanie w powyższych przypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym zawierając umowę z Administratorem lub wyrażając zgodę na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba, której dane dotyczą, upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
– dostęp do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Your Roots in Poland sp. z o.o.,
– uzyskanie informacji o tym, skąd pochodzą dane z Your Roots in Poland sp. z o.o.,
– prawo do sprostowania danych (poprawności danych),
– prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy Your Roots in Poland sp. z o.o. nie ma już podstaw do przetwarzania danych,
– prawo dostępu do danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Z powyższych praw możesz skorzystać wysyłając pisemny wniosek na adres:
– na adres e-mail rodo@yourrootsinpoland.com
– pocztą tradycyjną (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru na adres Your Roots in Poland sp. z o.o.)
Organem nadzorczym ds. danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo jej cofnięcia.