POCHODZENIE NAZWISKA

Nazwisko jest podstawowym elementem identyfikującym daną rodzinę. Analiza pochodzenia nazwiska pozwala wzbogacić wiedzę genealogiczną o aspekt kulturowy i często wykracza poza ramy chronologiczne wyznaczone przez źródła pisane. 

Usługa składa się z 6 etapów:

  • Analiza językoznawcza w oparciu o historyczne przemiany zachodzące w języku polskim.
  • Naszkicowanie rysu kultury, w której osadzona była dana rodzina.
  • Określenie miejsc i częstotliwości występowania danego nazwiska.
  • Sprawdzenie czy nazwisko występuje w herbarzach i spisach szlachty polskiej.
  • Wskazanie wariantów analizowanego nazwiska.
  • Wyszukanie znanych osób o tym nazwisku.

Tego rodzaju analizie poddajemy również inne nazwy własne takie jak: przydomek, herb, imię, nazwa miejscowa.