dr Przemysław Jędrzejewski

Dr Przemysław Jędrzejewski – starszy genealog w firmie Your Roots in Poland, specjalista od poszukiwań genealogicznych okresu staropolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pozametrykalnych źródeł informacji genealogicznej (kościelnych i państwowych, ksiąg grodzkich, ziemskich, miejskich), sekretarz i członek Zarządu Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, polski historyk, regionalista, doktor nauk humanistycznych (specjalność historia nowożytna), członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Już od okresu szkolnego przejawiał spore zainteresowanie dziejami wczesnonowożytnymi, zarówno Polski, jak i Europy, czego efektem były liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach tematycznych m.in. laureat XXXI Olimpiady Historycznej, finalista XXXII Olimpiady historycznej na stopniu centralnym, nagrodzone wieloma nagrodami, w tym starosty powiatu olkuskiego 2005 i 2007 roku oraz marszałka województwa małopolskiego w 2005 roku, stypendium ministra edukacji narodowej w 2005 roku, stypendium fundacji „Res Sacra Miser” w 2006 oraz medalem IV LO w Olkuszu w 2006 roku.

Studia magisterskie w zakresie historii, specjalizacja archiwistyczna ukończył w 2011 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie broniąc pracy magisterskiej pt. „Habsburgowie a Jagiellonowie – stosunki dyplomatyczne i polityka dynastyczna dworów Zygmunta I i Zygmunta Augusta z Domem Austriackim w latach 1506-1559”.

Studia doktoranckie w zakresie historii odbył na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, w czasie których organizował i uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Koła Naukowego Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członka Zarządu Samorządu Doktorantów tej uczelni. W latach 2015-2017 był kierownikiem grantu naukowego pt. „Administracja lokalna u schyłku I Rzeczypospolitej. Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki; nr rejestracyjny 2014/13/N/HS3/04533. Stopień doktora uzyskał w 2016 roku, broniąc z wyróżnieniem dysertacji pt. „Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego (1790-1792)”.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym z zakresie genealogii i regionalistyki. Publikował na łamach takich periodyków naukowych, jak „Kwartalnik Historyczny”, „Studia Historica Gedanensia”, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, „Rest Gestae. Czasopismo historyczne”, „Małopolska – regiony, regionalizmy, małe ojczyzny”, „Episteme. Czasopismo Naukowo-kulturalne”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”. Redaktor kilku monografii zbiorowych oraz referent kilkudziesięciu konferencji, seminariów i spotkań naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych.

W pracy genealoga, do tej pory przeprowadził poszukiwania genealogiczne dotyczące dziejów setek rodzin w różnych zakątkach Polski i nie tylko, czy opracowywał historie rodzinnych, które ukazały się drukiem. Sporo uwagi poświęca popularyzacji wiedzy o genealogii, dzięki prowadzeniu i organizowaniu licznych warsztatów i zajęć wśród młodzieży oraz seniorów, wykładów internetowych, konferencji naukowych (I Krakowska Konferencja Genealogiczna), czy udziałowi w programie dokumentalnym „Tropicielki Rodzinnych Historii”. Jeden z autorów podręczników genealogicznych, skierowanych dla dorosłych i dzieci, które ukażą się wkrótce nakładem Wydawnictwa Dressler.

W wolnych chwilach, jego czas zajmuje dobra lektura (nie tylko historyczna), podróże, podziwianie piękna przyrody (zwłaszcza polskich gór), kulinaria, poszerzanie wiedzy na temat liniowców pasażerskich, jak i opieka nad kotem.