Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Ukończone studia magisterskie na kierunku historia, specjalizacja archiwistyka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ukończone studia doktoranckie na kierunku historia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zainteresowania naukowe i genealogiczne: historia administracji, gospodarki, przemian społecznych oraz historia miast w drugiej połowie XVIII w., stosunki dynastyczne w okresie wczesnonowożytnym.

dr Przemysław Jędrzejewski