Otczestwo i inne patronimiki. O sposobie identyfikowania jednostek

otczestwo
Akt stanu cywilnego parafii prawosławnej Siemiatycze (1906 r.)

Współczesne społeczeństwa mają całkiem skuteczny sposób na identyfikowanie jednostek. Mianowicie każdej osobie po urodzeniu nadają indywidualne i unikalne numery. Dla jednych staje się to symbolem nowoczesnej, uporządkowanej, utopijnej społeczności, dla drugich wręcz przeciwnie – wyrazem odczłowieczenia i antyutopii. Warto zainteresować się jak robiono to dawniej, czym było otczestwo i inne patronimiki. 

Jak współcześnie identyfikujemy?

Wprawdzie wciąż jeszcze w codziennej komunikacji posługujemy się swoimi imionami (a nie numerami PESEL), ale powiedzmy sobie szczerze – jeśli w kontaktach z urzędem użyjemy zdrobnienia naszego imienia, albo zamienimy przykładowo „u” na „ó” w nazwisku, to narazimy się w najlepszym razie na nieporozumienie. Wszystko musi być zgodne co do joty, a najlepiej podać właśnie numer PESEL – wtedy wiadomo o nas już wszystko, włącznie z płcią, czy ewentualną datą zgonu naszego partnera/partnerki.

Porzucając rozważania nad zaletami i wadami gromadzenia naszych danych, można śmiało stwierdzić, że potrzeba rozróżniania poszczególnych ludzi istnieje „od zawsze”, czyli odkąd tylko po Ziemi zaczęło stąpać więcej niż dwoje ludzi obok siebie. Ostatecznie również zwierzęta potrafią rozpoznawać poszczególnych członków swojej grupy czy stada. Zwierzęta bazują jednak bardziej na zmysłach – węchu, wzroku, słuchu itd.

Zapewne i z człowiekiem było podobnie, jednak z czasem, gdy nauczył się mówić, a społeczności ludzkie zaczęły przybierać coraz większą liczebność, musiał się nieuchronnie pojawić problem z ustalaniem, kto jest kim i to zarówno w kontaktach towarzyskich, jak i w ramach hierarchii społecznej.

Formułowanie się nazwisk

Pierwszym krokiem musiało być nadanie poszczególnym osobnikom jakiejkolwiek nazwy indywidualnej, którą byśmy dziś nazwali imieniem, albo przezwiskiem. Zakres takiego nazewnictwa jednak był mocno ograniczony, zaczęto więc stosować dodatkowe wyróżniki. Mogło nim być miejsce pochodzenia lub profesja, którą się zajmował dany człowiek. W pewnym momencie przyjął się też inny sposób identyfikacji poprzez kombinację kilku imion. Częstokroć nie były to jednak przypadkowe nazwy, a wiążące daną osobę z jego rodziną. Zazwyczaj odnosiły się do ojca lub matki. Najprościej przybierało to formę określenia typu „Jan syn Wojciecha” z dostosowaniem oczywiście do regionalnie występujących imion.

Droga rozwoju takich określeń przebiegała odmiennie w różnych częściach świata. W dużej części Europy zaczęły formować się tzw. nazwiska patronimiczne, które z biegiem czasu przybrały formę nazwisk w dzisiejszym ich rozumieniu – przestały więc informować o imieniu ojca osoby je noszącej. Bardziej określały natomiast przynależność rodową. Stąd na przykład mamy istniejące do dziś takie nazwiska angielskie jak Harrison – syn Harry’ego (Henryka), Morrison – syn Morrisa (Maurycego); niemiecko-żydowskie Mendelsohn – syn Mendla (Menachema), czy duńskie – Nielsen – syn Nielsa (Mikołaja).

Wśród celtyckich narodów Szkotów i Irlandczyków znane są podobne rozwiązania. W Szkocji pochodzenie od ojca określał przedrostek „Mac-” jak na przykład w nazwisku MacGregor. Z kolei w Irlandii popularne są charakterystyczne nazwiska jak O’Connor (właściwie ó Conchobhair), które pierwotnie oznaczało jednak nie syna, a wnuka, czy dalszego potomka osoby o danym imieniu. Podobnie jak w przypadku wcześniej omówionych anglosaskich nazwisk odojcowskich, z czasem odniesienie do ojca konkretnej osoby uległo zatarciu i utrwalone nazwiska przenoszone były na kolejnych potomków rodu.
Na ziemiach polskich nieco inaczej były tworzone nazwiska odojcowskie. Często poprzez dodanie odpowiedniej końcówki do samego imienia, np. syna Wojciecha określano jako Wojciechowic lub Wojciechowicz. Natomiast dość szczególna tradycja z tym związana wytworzyła się u niektórych pozostałych słowiańskich narodów.

Otczestwo

Jurij Aleksiejewicz Gagarin (1961)

Tak zwane otczestwo powszechnie występuje u naszych wschodnich sąsiadów – Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Również u Słowian południowych można się było spotkać czasem z analogicznym zwyczajem. Otczestwo polega na tworzeniu drugiego imienia od imienia ojca. Jeśli nasz hipotetyczny wschodni sąsiad Iwan był synem Iwana, wtedy nosił imiona Iwan Iwanowicz. Jeśli by był synem Stefana, wtedy nazywałby się Iwan Stefanowicz. Co ważne, nie jest to nazwisko, dlatego też pełne imię i nazwisko autora klasycznej powieści „Anna Karenina” brzmiało Lew Nikołajewicz Tołstoj. Oznacza to, że był synem Nikołaja. Pierwszym człowiekiem w kosmosie był Jurij Aleksiejewicz Gagarin, czyli syn Aleksego.
Pierwszy raz w źródłach takie imię odojcowskie na ziemiach ruskich było wzmiankowane w X w., lecz z początku oczywiście nie było prawdopodobnie tak powszechne. Musiało minąć kilka stuleci, by stopniowo rozpowszechniać się od XIII w. i na trwałe wejść do kultury wschodniosłowiańskiej.

Imiona takie były tworzone przez dodanie końcówek właściwych językowi rosyjskiemu (czy też ruskiemu we wcześniejszych stuleciach), a więc „-owicz”, „-ewicz”, czy krótko „-icz”. W przeszłości bywały jednak stosowane też formy kończące się na „-ew”, a więc na przykład Nikołajew zamiast Nikołajewicz.

Granice dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Tradycja ta w czasach istnienia Związku Radzieckiego została rozciągnięta na wszystkich obywateli tego kraju, a więc nie tylko Słowian. Dlatego też odojcowskie drugie imię zaczęło funkcjonować m.in. wśród Gruzinów, Azerów, Ormian, czy Kazachów i wielu innych niesłowiańskich narodów. Co ciekawe, współczesne rosyjskie prawodawstwo przewiduje możliwość nadania dowolnego imienia odojcowskiego w sytuacji, gdy ojciec jest nieznany. Czasem może być to imię ojca chrzestnego lub zupełnie przypadkowe. Z punktu widzenia genealogii nie jest to dobre rozwiązanie, bo może zmylić badacza przeszłości rodzinnej. Rzadkim zjawiskiem jest gdy nadaje się otczestwo od imienia matki, czyli de facto matronimika.

Poza tymi wyjątkowymi sytuacjami, u naszych wschodnich sąsiadów rozwiązano już przed wiekami dość skutecznie kwestię identyfikowania poszczególnych osób, nadając swym imionom i nazwiskom słynnej rosyjskiej melodyjności.
Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak odczytywać dokumenty po rosyjsku — zapraszamy na nasz webinar!