Karta Polaka

W dzisiejszym społeczeństwie, w którym kluczowa jest mobilność i dostępność, istnieje dokument, który może ułatwić życie i podróże tym, którzy czują się Polakami, mają powiązania z Polską. Mowa o Karcie Polaka – nie tylko symbolu więzi z tym krajem, ale przede wszystkim przepustce do wielu udogodnień. Jest szczególnie cenna dla osób mieszkających poza granicami Polski. Czym dokładnie jest Karta Polaka i jak można ją uzyskać?

Ustawa o Karcie Polaka

Ustawa o Karcie Polaka została przyjęta 7 września 2007 roku i weszła w życie 29 marca 2008 roku.[1] Jej celem było ułatwienie powrotu do historycznej ojczyzny oraz integracja w polskim społeczeństwie osób polskiego pochodzenia, które na skutek różnych wydarzeń historycznych znalazły się poza granicami RP. Karta Polaka została skierowana głównie do osób, które czują się Polakami i zachowują swoją odrębność kulturową w kraju zamieszkania.

Dany cel został uzasadniony w Preambule do ustawy o Karcie Polaka w sposób następujący:

„[…] wypełniając moralny obowiązek wobec Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie, spełniając oczekiwania tych, którzy polskimi obywatelami nigdy wcześniej nie byli, lecz ze względu na swoje poczucie tożsamości narodowej pragną uzyskać potwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego, w celu wzmocnienia więzi łączących Polaków na Wschodzie z Macierzą oraz wspierając ich starania o zachowanie języka polskiego, oraz kultywowanie tradycji narodowej, postanawia się…[…]”.[2]

[1] Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, (Dz. U. 2007 Nr 180 poz. 1280).

[2] Preambuła, (Dz. U. 2007 Nr 180 poz. 1280).

Karta-Polaka-01
Karta-Polaka-02
Karta-Polaka-03

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem poświadczającym przynależność osoby, nieposiadającej obywatelstwa RP, do społeczności polskiej poprzez narodowość. Stwierdzenie przesłanek do posiadania Karty Polaka potwierdza przynależność do Narodu Polskiego,[1] ale nie daje prawa do nabycia obywatelstwa RP albo osiedlenia się na terenie Polski.[2] Posiadacz Karty może bezpłatnie uzyskać długoterminową wizę krajową dla siebie i członków swojej rodziny. Nadaje ona prawo do wielokrotnego przekraczania granic Polski bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.[3]

Karta Polaka wystawia się na wzór polskich dowodów osobistych. Zawiera ona dane osobowe właściciele Karty: jego imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, obywatelstwo, okres ważności i numer karty wraz ze zdjęciem. Istnieje także opcja, zgodnie z którą nadaje się możliwość ubiegania o wydanie Karty Polaka, w której imię i nazwisko posiadacza zapisuje się na dwa sposoby jednocześnie: według pisowni polskiej oraz zgodnie z transkrypcją dokumentu tożsamości (paszportu zagranicznego).

[1] Art.3, (Dz. U. 2007 Nr 180 poz. 1280).

[2] Art.7, (Dz. U. 2007 Nr 180 poz. 1280).

[3] Art. 5. ust.1, (Dz.U. z 2007r. Nr 180, poz. 1280).

Kartę Polaka przyznaje się osobie, która w obecności konsula złożyła pisemną deklarację o przynależności do narodu polskiego[1] oraz:

▪         Wykaże związek z kulturą polską, zna historię Polski, kultywuje tradycje i zwyczaje w gronie rodzinnym;

Do najczęściej zadawanych pytań należą: historia zbrodni w Katyniu, udział Polski w II wojnie światowej, zwyczaje i tradycji świętowania Wielkanocy lub Bożego Narodzenia oraz geografia RP.

▪         Mówi po polsku co najmniej na poziomie podstawowym, który uważa za język ojczysty;

Możliwe jest także przedstawienie certyfikatu o zdaniu egzaminu z języka polskiego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, świadectwa ukończenia szkoły lub uczelni w Polsce, świadectwa ukończenia szkoły z polskim językiem wykładowym za granicą. Będzie to atutem podczas rozmowy z konsulem, ale nie zwolni od pytań, związanych z kultywowaniem kultury i tradycji polskich.

▪         Wykaże, że jest narodowości polskiej albo przynajmniej jeden z rodziców, babcia albo dziadek, lub dwoje pradziadków jednocześnie byli narodowości polskiej lub przedstawi zaświadczenie organizacji polonijnej lub kulturalnej o aktywnym udziale w działaniach na rzecz promocji języka i kultury polskiej, wsparcia polskiej mniejszości narodowej w okresie co najmniej trzech ostatnich lat.

Może to być aktywny udział lub wolontariat w takich instytucjach jak przykładowo Instytuty Polskie, Domy Polskie albo Związki Polaków za granicą.

[1] Art. 2, (Dz.U. z 2007r. Nr 180, poz. 1280).

Dla osób pochodzenia polskiego, które po 1945 roku na mocy konwencji zawartej pomiędzy Polską Republiką Ludową a ZSRR o zakazie podwójnego obywatelstwa pomiędzy tymi państwami znaleźli się za Wschodnią granicą i utracili obywatelstwo polskie, Karta Polaka lub Pobyt Stały ze względu na pochodzenie zostały realną możliwością powrotu do swoich korzeni, osiedlenia się w Polsce oraz uzyskania obywatelstwa polskiego poprzez procedurę uznania.

Podsumowując, Karta Polaka to nie tylko dokument, ale także klucz do wielu udogodnień i przywilejów dla osób związanych z polskim dziedzictwem. Zachęcamy więc do skorzystania z możliwości, jakie niesie za sobą posiadanie Karty Polaka. Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie jej pozyskiwania, jesteśmy tutaj, aby Ci w tym pomóc! Możesz to zrobić kontaktując się za pomocą emaila lub telefonu:

E-MAIL: helena@yourrootsinpoland.com

NR TELEFONU: +48 511 675 406