REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU YOUR ROOTS IN POLAND.PL

OGÓLNE POJĘCIA I TERMINY

 1. YOURROOTSINPOLAND.PL – serwis internetowy umożliwiający nawiązanie kontaktu w celu przeprowadzenia kwerendy archiwalnej związanej z branżą genealogiczną oraz turystyczną, nazywany dalej również Usługodawcą. YOURROOTSINPOLAND jest integralną częścią serwisu ARCHIVESEARCH, którego właścicielami są: Kinga Borowiec, Karolina Szlęzak, Robert Twardowski, Aldona Tomecka.
 2. REGULAMIN – warunki świadczonych usług.
 3. KLIENT – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, mogąca nabywać prawa we własnym imieniu (spółki osobowe, stowarzyszenia, fundacje itp.), która zapoznała się z Regulaminem i godzi się na jego akceptację.
 4. USŁUGI – zakres usług wybranych i zaakceptowanych po konsultacji z Klientem, za które pobierana jest opłata przewidziana w cenniku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem niezbędnym do nawiązania współpracy.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie lub nowelizacji.
 3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej serwisu YOURROOTSINPOLAND. Każdy Klient, który będzie figurował w bazie danych YOURROOTSINPOLAND, zostanie uprzednio o wszelkich zmianach poinformowany za pomocą podanego adresu poczty e-mail.
 4. Klient zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem po każdej jego zmianie.
 5. Akceptując regulamin, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu YOURROOTSINPOLAND informacji  handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204,  z późn. Zm.).

OFERTA

 1. Każde zgłoszenie jest dla nas indywidualnym przypadkiem.
 2. Nasze działania dotyczą m. in dokumentacji związanej z:
  a) poszukiwaniem przodków, korzeni,
  b) poszukiwaniem żyjących krewnych,
  c) moderacją spotkań osób ze sobą spokrewnionych,
  d) tworzeniem drzew genealogicznych, rodzinnych baz danych, wyszukiwaniem konkretnych informacji,
  e) zakupem i sprzedażą nieruchomości,
  f) hipoteką,
  g) egzekucją testamentów,
  h) podziałami majątkowymi,
  i) dokumentacją dowodową w sporach sądowych o dobra materialne i niematerialne,
  j) kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń emerytalnych itp.
  k) interpretacja dokumentów,
  l) tłumaczenie materiałów historycznych, aktów prawnych, korespondencji.
 3. Badania prowadzone są przede wszystkim w woj. małopolskim. Możliwość rozszerzenia zakresu poszukiwań, konsultowana jest z Klientem indywidualnie, bezpośrednio w miejscowościach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie odnalezienia przodków, potomków i krewnych.
 4. Finalny produkt poszukiwań zostanie przedstawiony w formie wybranej przez Klienta: informacja, baza danych w programie, forma plastyczna, forma książkowa

ZAMÓWIENIA, TERMINY

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu;
  b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Serwisu;
  c) telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień dostępny na stronie internetowej Serwisu;
  d) umawiając się bezpośrednio na spotkanie, z możliwością odbycia go w aglomeracji krakowskiej.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wstępna analiza możliwości wykonania zadania na podstawie uzyskanych od klienta informacji i przypuszczalnego terminu zakończenia poszukiwań,  a także akceptacja indywidualnej wyceny zlecenia.
 3. Po przedstawieniu Klientowi planu poszukiwań, możliwości, szans powodzenia, a także kosztów, oczekujemy na akceptację bądź odrzucenie oferty.
 4. Po zaakceptowaniu zlecenia  pozostajemy z Klientem w kontakcie, informując go o etapach poszukiwań drogą elektroniczną.
 5. Termin każdego zlecenia jest kwestią indywidualną, zależną od rozproszenia zasobu archiwalnego i możliwości dostępu do zbiorów archiwalnych czy dokumentacji urzędowej, kościelnej, bibliotek i muzeów. Może on ulec znacznemu wydłużeniu w przypadku oczekiwania na zamówione dokumenty lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za usługi podane są na stronie serwisu YOURROOTSINPOLAND w zakładce Cennik, który stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Cennik może ulec zmianie, koszty każdego zlecenia konsultowane są z Klientem na bieżąco, przedkładane do jego akceptacji.
 3. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Po akceptacji zlecenia wpłaca się 50 % wartości usługi (jest to wartość wstępnie określona i może ulec zmianie, o czym Klient będzie informowany) tytułem opłat manipulacyjnych, kosztów związanych z dostępem do archiwaliów, podróżami itp. Dalsza część wpłaty ma miejsce po zakończeniu zlecenia przez Usługodawcę.
 5. Forma płatności – przelew.
 6. Do czasu zapłaty  YOURROOTSINPOLAND może wstrzymać się ze świadczeniem usług. Nie stanowi to podstawy reklamacji.

REKLAMACJE

 1. Serwis YOURROOTSINPOLAND gwarantuje, iż dołoży wszelkich starań, aby współpraca między Klientem a Usługodawcą przebiegała poprawnie i z korzyścią dla każdej ze stron.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest nieprzekroczenie terminu 1 miesiąca kalendarzowego od momentu wysłania produktu finalnego:
  a) W przypadku informacji przesyłanej drogą elektroniczną decyduje data wyjścia elementu wysłanego;
  b) W przypadku tradycyjnej poczty decyduje data stempla pocztowego;
  c) W przypadku pośrednictwa firmy wysyłkowej decyduje data przyjęcia zlecenia przez firmę kurierską;
  d) W przypadku bezpośredniego spotkania decyduje potwierdzona pisemnie data odbycia spotkania;
  e) Serwis nie odpowiada za opóźnienia w dostawie dokumentacji leżące po stronie firm wysyłkowych.
 3. Serwis ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zasygnalizowania problemu czy niezgodności danych. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności danych wymaga ponownego przejrzenia zasobów archiwalnych, termin ten może ulec wydłużeniu.
 4. YOURROOTSINPOLAND nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikłe z działania osób lub instytucji, za których działanie serwis nie odpowiada (organy państowe, archiwa itp.).

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy za 3-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie może być dokonane w formie emailowej lub pisemnej.
 2. W przypadku rozwiązania umowy YOURROOTSINPOLAND  ma obowiązek wydać Klientowi dokumenty i informacje uzyskane przy wykonywaniu zlecenia.
 3. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu po zakończeniu kolejnego etapu i braku wyrażenia chęci kontynuacji zlecenia, a więc potwierdzenia zgody na dalsze działania.
 4. W przypadku rozwiązania umowy uiszczone płatności nie podlegają zwrotowi.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wg Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Nawiązując współpracę z Serwisem, Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych, które służą wyłącznie do wykonywania czynności związanych ze świadczonymi usługami serwisu  YOURROOTSINPOLAND.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym, za wyjątkiem odpowiednich organów państwowych określonych w przepisach prawa polskiego.
 4. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy Serwisu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej serwisu YOURROOTSINPOLAND (w tym zdjęć i opisów usług) bez pisemnej zgody Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje są przesyłane drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta. Jedynie produkt finalny może być przesłany / przedstawiony za pomocą tradycyjnej poczty, firmy kurierskiej lub podczas bezpośredniego spotkania.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze, pytania należy kierować poprzez formularz kontaktowy na stronie, na adres e-mail lub telefonicznie.
 3. Spory wynikające ze stosowania tej umowy rozstrzygał będzie Sąd dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie lub Sąd okręgowy w Krakowie, stosując polskie prawo materialne w przypadku, gdy Klientem jest osoba nie mieszkająca lub nie mająca siedziby w Polsce.